^Do góry

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy.


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

Paterek

Partnerzy

nakło

List otwarty Tomasza Miłowskiego do Burmistrza Nakła Sławomira Napierały w sprawie budowy szkoły w Paterku.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

                                                                  Paterek, 31 marca 2014 r.

Tomasz Miłowski

Przewodniczący Prezydium

Rady Rodziców

Zespołu Szkół w Paterku

Paterek, Wyzwolenia 9/2

                                      Pan Sławomir Napierała

                              Burmistrz Miasta i Gminy

                              Nakło nad Notecią

Dotyczy: dokończenie budowy segmentu dydaktycznego Zespołu Szkół w Paterku.

 

9 grudnia 2013 r. podczas spotkania samorządowców w Sadkach dotyczącego m.in. pozyskiwania środków unijnych uzyskałem informacje, że jeszcze w ramach perspektywy finansowej 2007-20013 zarząd województwa kujawsko-pomorskiego będzie ogłaszał konkursy, w których dofinansowanie może dotyczyć nawet 85% wartości zadania inwestycyjnego.

30 stycznia 2014 r. Prezydium i Komisja Rewizyjna Rady Rodziców Zespołu Szkół w Paterku upoważniły mnie do prowadzenia wszelkich działań zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych na dokończenie budowy szkoły w Paterku. Nawiązano do spotkania z 8 kwietnia 2013 r. z udziałem posła Eugeniusza Kłopotka, burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią pana Sławomira Napierały, zastępcy burmistrza pana Krzysztofa Błońskiego, dyrekcji szkoły i przedstawicieli rodziców. Ze strony burmistrza padło wówczas zapewnienie, że w przypadku znalezienia zewnętrznych źródeł finansowania budowy szkoły na poziomie 80%, pomimo poważnego zaangażowania inwestycyjnego gminy, podejmie on nadzwyczajne kroki celem znalezienia pozostałej części środków finansowych.

26 marca 2014 r. doszło do mojego spotkania z Marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego panem Piotrem Całbeckim, w obecności posła Zbigniewa Sosnowskiego. Pokazana została i omówiona prezentacja dotycząca 16 letniej historii budowy szkoły w Paterku. Do jej zakończenia potrzebna jest wg kosztorysu inwestorskiego kwota brutto 6 686 212 zł. Pan Marszałek zadeklarował dofinansowanie inwestycji kwotą nie przekraczającą 70 % poprzetargowych kosztów budowy, nie więcej niż 3 700 000 zł.

28 marca br. przeprowadziłem telefoniczne rozmowy z panią Kamilą Radziecką, dyrektorem Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz panią Moniką Walecką-Gołasz zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotyczące deklaracji złożonej przez pana Piotra Całbeckiego.

Pani Monika Walecka-Gołasz poprosiła, by gmina Nakło nad Notecią przygotowała pismo-wystąpienie ze wskazaniem podstawowych danych dotyczących zadania inwestycyjnego i dostarczyła je na posiedzenie Zarządu Województwa, które odbędzie się w środę 2 kwietnia 2014 r. w Toruniu. Ma to być informacja wstępna, która może być przesłana nawet drogą mailową. Każdy tydzień jest teraz niezwykle ważny.

W w/w sprawie odbyłem rozmowy telefoniczne m.in. z panem burmistrzem Sławomirem Napierałą (piątek 28.03) oraz przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią panem Henrykiem Podejką, a także spotkałem się ze Starostą Nakielskim panem Tadeuszem Sobolem.

W niedzielę 30 marca br. w Zespole Szkół w Paterku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Nakle: Małgorzata Dybalska, Mieczysława Palicka, Aleksandra Konieczna, Janusz Dąbrowski, Zdzisław Sell, sołtysi Paterka Mariusz Malikowski i Wieszek Andrzej Szmańda oraz dyrekcja szkoły i przedstawiciele rodziców. Przekazałem na nim wszystkie sprawy dotyczące możliwości budowy szkoły. Podjęto decyzję (protokół w załączeniu) o pilnym spotkaniu z władzami gminy.

Wczoraj tzn. 31 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią doszło do spotkania w sprawie budowy szkoły w Paterku z zastępcą burmistrza panem Krzysztofem Błońskim. Wzięli w nim udział radni Rady Miejskiej w Nakle z tzw. "Zanotecia", wiceprzewodnicząca rady Małgorzata Dybalska, przewodniczący komisji Henryk Podejko, przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Miłowski.

Po dyskusji i wymianie poglądów pan Krzysztof Błoński wskazał, że 1 kwietnia 2014 r. przeprowadzi rozmowę z panią Moniką Walecką - Gołasz, dopyta o charakter oczekiwanego prze Zarząd Województwa wystąpienia gminy, a w ciągu 2 tygodni przeanalizowane zostaną jej możliwości w zakresie budowy szkoły w Paterku.

Panie Burmistrzu

Mając na względzie być może niepowtarzalną szansę na szybką budowę szkoły w Paterku, która zakończy trwający kilkanaście lat niekorzystny dla wizerunku miasta i gminy proces inwestycyjny apeluję do Pana o:

  • realizację obietnicy złożonej w Paterku 8 kwietnia 2013 r. dotyczącej budowy szkoły,

  • zaangażowanie wszystkich sił i środków dla wyjaśnienia powstałej sytuacji i dookreślenie niezbędnych warunków dla podjęcia inwestycji (pilne wystąpienie do Zarządu Województwa o wsparcie budowy - wstępna deklaracja chęci skorzystania z powstałej szansy i informacja o rozpoczęciu intensywnych poszukiwań środków własnych),

  • zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nakle i uzyskanie zgody radnych na działania zabezpieczające możliwość skorzystanie z dotacji,

  • opracowanie "mapy drogowej" nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego uwzględniające ponadstandardowe instrumenty realizacji zadania,

  • spotkanie z władzami Powiatu Nakielskiego i wystąpienie o pomoc finansową na zadanie realizowane przez gminę Nakło nad Notecią (uzbrojenie strefy przemysłowej w Paterku, wsparcie budowy obejścia Nakła) - umożliwi ona alokację gminnych środków inwestycyjnych,

  • wystąpienie do Marszałka z prośbą o zwiększenie do maksimum, czyli do 85% dofinansowania inwestycji ze względu na szczególną sytuację gminy Nakło nad Notecią,

  • dogłębną analizę budżetu gminy na 2014 r. i dokonanie zmian umożliwiających wyasygnowanie niezbędnych środków własnych na budowę szkoły (m.in. przesunięcie zadań inwestycyjnych dotyczących Paterka na kolejny rok budżetowy) bądź uruchomienie kredytu,

  • przygotowanie rejestru korzyści wynikających z zakończenia budowy szkoły w Paterku (po przeniesieniu do szkoły oddziałów zerowych pozyskanie w Przedszkolu w Paterku kilkudziesięciu wolnych miejsc dla dzieci przedszkolnych, zagospodarowanie budynku w Wieszkach - świetlica wiejska, mieszkania komunalne.

Przy pełnej mobilizacji, dobrej woli, współpracy między samorządami i zrozumieniu oczekiwań rodziców uczniów z Paterka, Wieszek, Janowa, Rozwarzyna i Polichna, jest szansa, by w niezwykły sposób radykalnie przyspieszyć budowę całego segmentu dydaktycznego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku. Zostało 21 miesięcy do zakończenia obecnej perspektywy finansowej. Przykłady z sąsiedztwa - Białe Błota, Łochowo - pokazują, że dzisiaj budynek szkolny można zbudować w kilkanaście miesięcy. Bardzo proszę, spróbujmy to zrobić razem.

Tomasz Miłowski

Otrzymują:

- Starosta Nakielski,

- radni Rady Miejskiej w Nakle,

- dyrektor ZS w Paterku

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa Paterka