^Do góry

Współczesny Paterek to miejscowość, w której mieszkańcy zamieszkują osiedle Jana Sobieskiego, tzw. Stary Paterek i prężnie rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Mają do dyspozycji piękny kościół, Wiejski Dom Kultury, dużą halę sportową z widownią na 313 miejsc, ładny choć mało funkcjonalny i niedokończony budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, pięknie położone duże przedszkole, bibliotekę, przychodnię zdrowia „Medikus” oraz kilka sklepów spożywczych i budowlany. Wielu mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach pracy takich jak: ZNTK Paterek, Prolab, Zakładach Przetwórstwa Drzewnego, ZUTECH, ROBAK, Polski Asfalt, W Paterku, na około 30 hektarach istnieje Strefa Przemysłowa, która jest priorytetem dla Gminy.


Paterek
Nieoficjalna Strona Internetowa
zdzislaw.sell@paterek.info.pl

Paterek

Partnerzy

nakło

Pytania i odpowiedzi

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Najczęściej zadawane pytania przez mieszkańców.

Ustawa „śmieciowa” stworzona przez rząd i uchwalona przez sejm, zdaniem wielu prawników i samorządowców, jest prawnym bublem i została zaskarżona. Gminy zostały postawione przed faktem dokonanym i w tej sprawie mają ograniczone pole działania.

W swych założeniach idea tej ustawy jest słuszna. Polska zasłana jest wysypiskami z górami śmieci. Niewiele z nich jest odzyskiwane i podlega recyklingowi. Wiele odpadów w ogóle nie trafia na legalne wysypiska śmieci. Znajdujemy je w lasach, na łąkach i w przydrożnych rowach. Stajemy się coraz zamożniejsi, a więc i produkujemy coraz więcej śmieci. Wstępując do Unii Europejskiej wzięliśmy na siebie w jeszcze większym stopniu obowiązek dbania o środowisko naturalne, zachowania wyższych standardów i odzyskiwania jak największej ilości surowców wtórnych podlegających powtórnemu zagospodarowaniu. Bycie w UE to nie tylko przywileje i pieniądze płynące szerokim strumieniem, ale również obowiązki i kary z ich niewywiązywania się.

 

Na zebraniach wiejskich wiele pytań dotyczy „ustawy śmieciowej”. Najczęściej zadawane pytania to:

 

 1. 1.Dlaczego nie możemy dalej wywozić śmieci do Rozwarzyna?

Wysypisko w Rozwarzynie mogło przyjmować śmieci tylko do końca roku. Nawet gdyby było na nim miejsce na składowanie śmieci, to i tak nie mogłoby w tej formie funkcjonować. W Rejonie Bydgoskim może działać tylko pięć tzw. Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). „Wysypiska” mają przetwarzać, a nie składować odpady komunalne. Gmina Nakło została przyporządkowana do instalacji w Wawrzynkach koło Żnina.

 1. 2.Dlaczego musimy płacić więcej, nawet 100%, za coś co teraz funkcjonuje, a od 1 lipca poza opłatą nic się nie zmieni?

Dzisiaj zbiórką śmieci i poborem pieniędzy zajmuje się firma posiadająca odpowiednie pozwolenia. Od 1 lipca ustawodawca obowiązek ten przerzucił na Gminy. Teraz gminy będą odpowiedzialne za gospodarkę śmieciami na swoim terenie. To one wybiorą w przetargu firmę, która będzie od nas zabierała śmieci. Obowiązkiem gminy będzie również stworzenie zamkniętego, samofinansującego się systemu pobierania opłat od mieszkańców i zapłaty za odbiór śmieci od mieszkańców i dostarczenie ich do Wawrzynek. Gmina nie może do tego systemu ani dołożyć, ani na nim zarobić. Gmina zobowiązana jest również do utworzenia tzw. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł tam przywieźć wszelakie odpady, w tym również niebezpieczne, których nie można ani segregować, ani wrzucać do zmieszanych. Dwa razy w roku odbywać się będzie, tak jak do tej pory, zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Gmina będzie musiała je na swój koszt utylizować.

W systemie tym możemy wyróżnić trzy podmioty:

 • RIPOK w Wawrzynkach ( z dniem 1 stycznia 2013 podniósł cenę tony śmieci z 185zł na 215zł).
 • Firma świadcząca usługę odbioru śmieci od mieszkańców i dostarczenie ich do punktu przeładunkowego w Rozwarzynie (wybór firmy nastąpi w drodze przetargu),
 • Gmina, która będzie musiała ponieść koszty spowodowane przetworzeniem dużej liczby deklaracji, poboru pieniędzy, sprawdzania prawidłowości wypełnienia deklaracji, utrzymania PSZOK-u w Rozwarzynie. PSZOK przejęły nakielskie wodociągi, natomiast w gminie pewnie będzie trzeba zatrudnić z jedną osobę(do obsługi systemu, mają być również przesunięcia kadrowe wewnątrz wydziałów).
 1. 3.Dlaczego przyjęto system naliczania opłat od osoby?

Gminy miały do wyboru przyjęcie jednego z czterech systemów:

 • Od ilości zamieszkałych osób na danej posesji,
 • Od ilości zużytej wody,
 • Od posesji (lokalu),
 • Od m2 domu (mieszkania).

       Większość gmin przyjęła system od ilości zamieszkałych osób. Choć żaden system nie jest sprawiedliwy, to ten wydaje się najbardziej sprawiedliwy. Do czasu podjęcia uchwały przez Radę Miasta nie można było różnicować stawek np. dla rodzin wielodzietnych. Dzisiaj już można. Rada Miasta będzie musiała się tym problemem ponownie zająć.

 1. 4.Jak wyliczono stawkę 11,60zł za śmieci segregowane i 16,60zł za niesegregowane?

Stawki o 2zł wyższe wyliczyła firma zewnętrzna zajmująca się takimi wycenami. Po konsultacjach z Burmistrzem Rada Miasta obniżyła stawki do 11,60zł i 16,60zł.

Z całą odpowiedzialnością trzeba stwierdzić, że są to tylko szacunki.

Do obliczeń przyjęto dane, które są tylko danymi szacunkowymi, i tak:

 • Założono, że w 2013r. „wyprodukujemy” około 10700 ton odpadów. 85% pochodzić będzie z terenów zamieszkałych (osoby fizyczne), 15% z terenów niezamieszkałych (osoby prawne-firmy),
 • Gminę Nakło zamieszkuje około 31700 mieszkańców,
 • Wszystkie koszty firmy odbierającej śmieci z zawiezieniem ich do stacji przeładunkowej w Rozwarzynie wyceniono na około 1,6mln zł.(W tej części Gmina ogłosi przetarg).
 • Koszt odbioru jednej tony śmieci ( transport z Rozwarzyna i odbiór w Wawrzynkach) wynosi 215zł –tyle samo, ile kosztowałby nas odbiór jednej tony zawiezionej do Wawrzynek przez „śmieciarkę”.
 • Koszt przeładunku 1tony śmieci w Rozwarzynie to około 21zł.
 • Koszty inwestycyjne i utrzymania PSZOK-u to około 300tys.zł,
 • Koszty administracyjne systemu to około 300tys zł.
 • Pozostałe koszty to około 470tys. zł.

       Trzeba tu jednak zaznaczyć, że wiele kosztów wystąpi tylko w pierwszym roku  funkcjonowania systemu (np. do obliczeń przyjęto zatrudnienie trzech pracowników-będzie tylko jeden, koszty szkoleń pracowników, koszt tworzenia PSZOK-u wystąpi tylko na początku).

Do podstawowej opłaty jaka wyszła z obliczeń-11,12zł doliczono również:

 • 10% -1,11zł - jako rezerwę nieściągalności za gospodarowanie odpadami,
 • 0,83zł ze względu na możliwość wzrostu ilości śmieci,
 • 0,02zł to rezerwa ogólna i koszt likwidacji dzikich wysypisk.  

       Gmina musi wykazać się również odpowiednim procentowym odzyskiem

       segregowanych śmieci, bo inaczej będzie płaciła kary do WOŚ, które będzie musiała wliczyć w koszty, a to spowoduje wzrost cen jednostkowych.

   Dlatego:

 • Bardzo ważne jest, aby jak najwięcej śmieci było segregowanych.
 • Nawet, gdy nie segregujesz śmieci, staraj się wrzucając np. plastykową butelkę zgnieść ją lub jeśli jest możliwość wrzucić ją do odpadów segregowanych. W pojemniku zajmie ona dużo miejsca i częściej trzeba będzie go wywozić. Koszty transportu są wysokie.
 • Kupuj towary lepsze, częściej, aby jak najmniej powstawało z nich śmieci.
 • Jeśli masz możliwość kompostowania odpadów biodegradowalnych, zrób to. Zaoszczędzimy na kosztach transportu, a ty będziesz miał dobry nawóz.

 

NAWET NAJMNIEJSZA OSZCZĘDNOŚĆ KAŻDEGO Z NAS SPOWODUJE, ŻE WSZYSCY BĘDZIEMY PŁACILI MNIEJ. ZYSKA NA TYM NIE TYLKO NASZA KIESZEŃ, ALE RÓWNIEŻ NASZE ŚRODOWISKO.

 1. 5.Czy sam mogę wywieźć śmieci lub podpisać umowę z inną niż Gmina firmą?

Nie. Jedyną „firmą” zarządzającą śmieciami na terenie całej gminy będzie Gmina.

 1. 6.Dlaczego jest taka mała różnica między stawką za śmieci segregowane i niesegregowane?

Rzeczywiście, różnica nie jest duża. Większa różnica bardziej mobilizowałaby mieszkańców do segregacji. Jednakże mieszkańcy osiedli nie z własnej woli, nawet gdyby chcieli, nie zawsze są w stanie je segregować i nie można ich za to karać. System ten nie jest sprawiedliwy również w wielu innych aspektach. Możemy tu zatem mówić o pewnej solidarności.

 1. 7.Czy muszę kupić pojemnik na śmieci?

Nie. Zrobi to za nas Gmina, która dostarczenie pojemnika na posesję zawrze w specyfikacji przetargu. Właściciel posesji będzie zobowiązany w wyznaczonym dniu do ustawienia go w takim miejscu, aby można go było łatwo opróżnić.

Nie kupuj pojemnika.

 

 1. 8.Jak często będą zabierane śmieci?

Z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych oraz z nieruchomości z łączną ilością lokali do 10 szt. będzie to dwa razy w miesiącu, z nieruchomości zamieszkałych z łączną ilością lokali powyżej 10 szt. co najmniej raz w tygodniu. Worki z odpadami segregowanymi raz w miesiącu. Odpady zielone w okresie 1V-31 X raz w miesiącu.

 1. 9.Ile muszę mieć pojemników?

Liczba pojemników będzie zależała od liczby zamieszkałych osób na danej nieruchomości.

Np. dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób potrzebny jest pojemnik 120 litrów na odpady zmieszane, dla 6-8 osób -1 pojemnik 240 litrów. Odbierane będą co dwa tygodnie.

 1. 10.Co będzie jak nie wypełnię deklaracji?

Gdy nie złożę w Gminie deklaracji, to Gmina wdroży w stosunku do mnie postępowanie administracyjne (będę wzywany do Gminy) w sprawie naliczenia opłat za odbiór śmieci.

 1. 11.Co będzie, gdy nie będę płacił?

Gdy nie wpłyną pieniądze na nasze konto lub nie zapłacimy ich w kasie, Gmina rozpocznie procedurę egzekucyjnego odzyskania zaległości finansowych, podobnie jak w przypadku niezapłacenia podatku np. od nieruchomości.

 1. 12.Skąd będzie wiadomo, że zaniżyłem liczbę osób zamieszkałych?

Gmina porówna wypełnioną deklarację z listą osób zameldowanych. Gdy nie będzie się zgadzało, zarządzi kontrole.

 1. 13.Co należy zrobić, gdy z różnych powodów (wyjazd dziecka na studia, wyjazd do pracy za granicę, przyjęcie ucznia na stancje) zmieni się liczba osób zamieszkałych?

W ciągu czternastu dni od zaistniałej sytuacji należy złożyć w Gminie korektę deklaracji.

 

 

Copyrigcht © 2013 Nieoficjalna Strona Internetowa Paterka